Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η 13η Εθνική Οδός βελτιώνεται…

Υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση του έργου1

 

 

 

Την εργολαβική σύμβαση, του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ, Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Πιερίας για τα έτη 2017,2018,2019» υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

 

Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 813.000 ευρώ έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του καταστρώματος της  Εθνικής οδού 13ης «Κατερίνης – Αγ. Δημητρίου-όρια Νομού» καθώς και της 17ης  Επαρχιακής οδού από «χ.θ. 20+500 της Εθνικής οδού 13ης – Πέτρα», των οποίων την αρμοδιότητα συντήρησης έχει η  Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Οι  εργασίες που προβλέπονται  για την υλοποίηση του έργου είναι: διανοίξεις και καθαρισμοί-μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε μεγάλο τμήμα των οδών, με παράλληλη άρση καταπτώσεων σημειακά, κατασκευή τεχνικών  έργων στο πλαίσιο συντηρήσεων των υφιστάμενων τεχνικών των οδών (κιβωτοειδείς οχετοί, serazaneti, επεδενδυμένες τάφροι κ.α.) ή και κατασκευή νέων τεχνικών για επεμβάσεις αποκαταστάσεις τοπικών στενωμάτων των οδών με βάση της προκύπτουσες  ανάγκες και καθ΄υπόδειξη της Υπηρεσίας (κατασκευή νέων serazaneti για αντιστήριξη πρανών και επαναφορά της οδού, κατασκευή στερεών εγκιβωτισμού κ.α.),έργα αποκατάστασης φθαρμένων ασφαλτικών καταστρώματος των οδών καθώς και εργασίες σήμανσης-ασφάλισης των οδών.

Ειδικότερα, η 13η Ε.Ο. (Κατερίνης-Αγ. Δημητρίου-όρια Νομού), η οποία έχει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και βαρέων οχημάτων, επιβάλλει την άμεση  αποκατάσταση όσο το δυνατό περισσότερων φθαρμένων ασφαλτικών επιφανειών, τη γενικότερη συντήρηση με τον καθαρισμό τάφρων ερεισμάτων και οχετών, την αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, την αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας οδού, την επισκευή και γενικότερα την παρέμβαση σε υφιστάμενους κιβωτοειδείς οχετούς για την ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων, κ.α. προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες  κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Η υφιστάμενη κατάσταση της 17ης Επαρχιακής οδού από «χ.θ. 20+500 της Εθνικής οδού 13ης – Πέτρα» απαιτεί εργασίες καθαρισμού και μορφώσεως τάφρων με επένδυση τμημάτων αυτής, εργασίες σήμανσης-ασφάλισης της οδού με αποκατάσταση και τοποθέτηση τόσο νέων πινακίδων όσο και στηθαίων ασφαλείας, ενώ τέλος χρήζει αποκατάστασης τμημάτων φθαρμένων ασφαλτικών επιφανειών κυκλοφορίας της οδού.

Αναλυτικότερα, στις χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνονται  εργασίες καθαρισμού και  μόρφωσης τάφρου και ερεισμάτων, εργασίες νέων διανοίξεων τάφρων τριγωνικής διατομής, με παράλληλη άρση καταπτώσεων όπου απαιτείται, καθώς και γενικών εκσκαφών στο πλαίσιο εξυγιάνσεων σε βάθος τμημάτων,  ασφαλτικών  και οδοστρωσίας. Στα τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας θα γίνουν εργασίες επένδυσης τάφρων-ερεισμάτων με σκυρόδεμα, εργασίες κατασκευής στερεών εγκιβωτισμού με σκυρόδεμα ή κατασκευή serazaneti σε τμήματα κατάντη της οδού συγκράτησης των στρώσεων οδοστρωσίας και αποκατάστασης τοπικών στενεμάτων της οδού από διαβρώσεις επιφανειακών όμβριων υδάτων- όπου απαιτηθεί- εργασίες αποκατάστασης σκυροδετημένων επιφανειών κυκλοφορίας πεζών στην γέφυρα του Λεύκου ποταμού, καθώς και εργασίες επισκευής και γενικότερες παρεμβάσεις σε υφιστάμενους κιβωτοειδείς οχετούς, στο πλαίσιο διαμόρφωσης ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών.

Παράλληλα, θα εκτελεσθούν εργασίες οδοστρωσίας, στις θέσεις όπου απαιτηθεί εξυγίανση σε ικανό βάθος (κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας), καθώς και εργασίες ανακατασκευής στρώσεως βάσεως οδοστρωσίας της οδού σε θέσεις όπου θα καθορισθούν μετά την αποξήλωση του παλαιού ασφαλτικού (φρεζάρισμα), ενώ θα κατασκευασθεί στρώση βάσεως οδοστρωσίας.

Τέλος, θα γίνουν εργασίες τοποθέτησης πληροφοριακών-ρυθμιστικών και πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων σε θέσεις  κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας. Με τις επεμβάσεις αυτές θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στα παραπάνω οδικά δίκτυα.