Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

One shop καινοτομίας

Πράξη ο Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας από την ΠΚΜ???????????????????????????????????????

Πράξη γίνεται ο «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την έγκριση της σχετικής εισήγησης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Πρόκειται για την υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, που αποτέλεσε δέσμευση της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας των πολιτών. Η δημιουργία της δομής θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με συνολικό προϋπολογισμό 1.357.000 ευρώ.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «υλοποιούμε σήμερα άλλη μια προεκλογική μας δέσμευση για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Δημιουργούμε έναν μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στην είσοδο της Κεντρικής Μακεδονίας σε μια περίοδο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και διασυνδέοντας την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες που παράγονται στα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα με την πραγματική οικονομία. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, με στόχο την ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων, την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, την παραγωγή νέου εισοδήματος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αιχμή της παρέμβασής μας είναι η δημιουργία του one stop shop για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που θα δώσει την ευκαιρία για τη διασύνδεση των ερευνητικών φορέων και παραγωγών καινοτομίας με τις επιχειρήσεις, δίνοντας ώθηση στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή μας. Επίσης, βάζουμε τέλος στην ταλαιπωρία και τις δυσκολίες επιχειρήσεων και υποψήφιων επενδυτών, καθώς η νέα αυτή υπηρεσία μιας στάσης θα λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης και διασύνδεσης, ενώ θα αναλαμβάνει την ολοκλήρωση μιας σειράς διαδικασιών μέχρι την τελική έγκριση και αδειοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου, που σήμερα αναγκάζεται να κάνει κάθε επιχειρηματίας και επενδυτής μόνος του, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται και να χάνει πολύτιμο χρόνο».

Η δημιουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού και του one stop shop καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση RIS3, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού μοντέλου και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Όπως επισήμανε κατά την παρουσίαση του έργου η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, «η σημερινή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα δημιουργεί νέες ιδιαίτερες προκλήσεις και επιβάλει διαφορετικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της καινοτομίας στην Ελλάδα, κυρίως με σκοπό την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.»

Σκοπός της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) είναι η εστιασμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης με σεβασμό στον άνθρωπο και στη κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό καθώς επίσης και να συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών σχέσεων εργασίας και γενικότερα στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

 

Τι περιλαμβάνει

Στο πλαίσιο του έργου που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, στόχος είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων αλλά και η αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο στόχος του μηχανισμού είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φυσική και οικονομική υλοποίηση των παρεμβάσεων RIS3, τόσο προς τις δομές Συντονισμού και Διαχείρισης της RIS3, όσο και προς τις δομές χάραξης πολιτικής και λήψης στρατηγικών αποφάσεων (Περιφερειάρχης , ΠΣΕΚ, ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ,κλπ). Παράλληλα ο μηχανισμός αυτός θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς, αλλά και μεταξύ της Περιφέρειας και των επιχειρηματικών επενδύσεων.

Ο μηχανισμός παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων αλλά και η αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο μηχανισμός παρακολούθησης περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

-Συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με την επίτευξη των αναμενόμενων εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της Στρατηγικής όπως αυτές διαμορφώνονται και επικαιροποιούνται μέσα από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης.

-Υποστήριξη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΔΥΚΕ), σχετικά με το συντονισμό των παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της επίτευξης των Γενικών και Ειδικών Στρατηγικών Στόχων της Περιφερειακής RIS3, αλλά και την πραγμάτωση του οράματός της.

-Υποστήριξη των οργάνων που συμμετέχουν στο στρατηγικό επίπεδο διακυβέρνησης της Περιφερειακής RIS3 για θέματα σχεδιασμού και τεκμηρίωσης της περιφερειακής RIS3. Υποστήριξη της διεύθυνσης για την ενημέρωση της ΠΣΕΚ μέσω αναφορών – εισηγήσεων για θέματα της RIS3.