Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Γενική απάντηση σε… ειδικό θέμα!

Απάντηση του Αν.Υπουργού Εσωτερικών Ν. Τόσκα σε αναφορά του Κ. Κουκοδήμου για το Α.Τ Κολινδρούkol

«Στόχος της αναδιάρθρωσης είναι η δημιουργία δυναμικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και η ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού τους εξοπλισμού», υποστηρίζει σε απάντηση του προς τον βουλευτή Πιερίας, ο αν. Υπουργός Νίκος Τόσκας σχετικά με την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Κολινδρού.

Ο αν. Υπουργός, αν και δεν αναφέρει ούτε σε ένα σημείο της απάντησής του τη λέξη «Κολινδρός», περιγράφει τις επιδιώξεις του Υπουργείου που δεν είναι άλλες από την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, με τα μέσα που διαθέτει, υπό τις παρούσες συνθήκες το κράτος.
Σκοπός των αλλαγών, υποστηρίζει ο κ. Τόσκας, είναι να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του παραγόμενου αστυνομικού έργου και την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στις τρέχουσες, αλλά και στις διαφαινόμενες και προκύπτουσες, από τις σχετικές μελέτες, μελλοντικές ανάγκες.
Και συνεχίζει : «Προς τούτο, λήφθηκαν υπόψη τα εγκληματολογικά δεδομένα κάθε περιοχής, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και πληθυσμιακά δεδομένα, το οδικό δίκτυο, οι χιλιομετρικές αποστάσεις, η προσβασιμότητα στα αστικά κέντρα, οι ιδιαιτερότητες και λοιπές τοπικές ιδιομορφίες (όπως τουριστικές και νησιωτικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, παραμεθόριες περιοχές κ.λ.π.), καθώς και οι μεταβολές που επήλθαν στο διοικητικό χάρτη της χώρας με το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η διαδικασία για την οριστικοποίηση της τελικής μορφής του σχεδίου αναδιοργάνωσης περιελάμβανε τη απαιτούμενη κοινωνική διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε σε όλες τις έδρες των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων με τοπικούς, υπηρεσιακούς και κοινωνικούς παράγοντες, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν εποικοδομητικές προτάσεις και εξήχθησαν, από κοινού, χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία συνεκτιμήθηκαν για την κατάρτιση του σχεδίου αναδιοργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της χώρας.
Παράλληλα, το σχέδιο έτυχε αναλυτικής επεξεργασίας από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες του Υπουργείου και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό να βελτιωθούν/τροποποιηθούν επιμέρους παράμετροι, ενσωματώνοντας τις προτάσεις που προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης, ακολουθώντας εν συνεχεία τη νόμιμη οδό, προκειμένου να τεθεί, όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ισχύ, επιλύοντας προβλήματα και δυσλειτουργίες ετών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλες οι απόψεις, παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις, που άπτονται των εκφάνσεων του εν λόγω ζητήματος, έτυχαν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της προαναφερθείσας διαδικασίας, καθώς και η διευθέτηση όλων των μετέπειτα συναφών ζητημάτων (στέγαση Υπηρεσιών, κατανομή οργανικών θέσεων, στελέχωση, ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.) θα πραγματοποιηθούν σε ενιαία βάση, με τη σύνεση και την υπευθυνότητα που απαιτείται και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και γεωγραφικές ή άλλες ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της επικράτειας, με γνώμονα αφενός μεν την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών, αφετέρου δε την αναβάθμιση του προσφερόμενου έργου στον τομέα της αστυνόμευσης και τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.»