Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Προσβασιμότητα για όλους τους μαθητές

1,5 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία

amea-slider

Στην έγκριση χρηματοδότησης ύψους 1.543.750 εκ. ευρώ για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το σχολικό έτος 2016-2017, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την ένταξη της σχετικής πράξης στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020), που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η πράξη «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017)» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας- ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικές υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμπεριλαμβάνει επίσης την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης ΑμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λπ. που φοιτούν σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2016-2017. Στο πλαίσιο αυτής της πράξης, η χρηματοδότηση της οποίας θα φτάσει στο ποσό του 1.543.750 εκ. ευρώ, θα προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
Στόχος της πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να εκλείψουν φαινόμενα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η σχολική αποτυχία και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» θεωρούνται όσοι μαθητές για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών και αναπτυξιακών προβλημάτων ή και ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στη συγκεκριμένη ομάδα συγκαταλέγονται ιδίως όσοι μαθητές παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την κοινωνική ζωή αποτελεί βασικό μας μέλημα. Με την ένταξη της Πράξης για τη χρηματοδότηση δράσεων εκπαιδευτικής υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο νέο ΕΣΠΑ, ενισχύουμε σημαντικά τις σχολικές μονάδες με τα κατάλληλα μέσα και το εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις συμμετοχή και φροντίδα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολείο- ανοιχτή αγκαλιά για όλους, απαντώντας ταχύτατα και συντονισμένα στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.