Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Αλλαγές στο εμπόριο «υπό εξαφάνιση ειδών»

Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας ενημερώνει για την εφαρμογή της σύμβασης CITESΠριονια Πιεριων (3)

Σε αναλυτική ενημέρωση για τη Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) η οποία ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Πιερίας.

Τα κράτη-μέρη της Σύμβασης (CITES), έχουν συμφωνήσει στην τήρηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών, κανόνων και συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης, τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας αφανισμού τους. Ορισμένα κράτη-μέρη της Σύμβασης, για λόγους προστασίας κάποιων ενδημικών ειδών της χώρας τους, επέβαλαν στη Σύμβαση και τρίτη κατηγορία. Η χώρα μας συμμετέχει στη Σύμβαση μεμονωμένα ως κράτος-μέρος, αλλά και ως μέλος ενιαίου Οργανισμού Κρατών (Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Χαρακτηριστικό και βασική αρχή της Σύμβασης είναι ότι η εμπορία και διακίνηση ειδών CITES (συμπεριλαμβανομένων υβριδίων τους, δειγμάτων, ζωντανών ή νεκρών, μερών τους ή προϊόντων μερών και παραγώγων) γίνεται μέσω ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης και πιστοποιητικών διακίνησης ή κατοχής τους, που εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές CITES (CITES Management Authorities) των μερών της Σύμβασης.
Σε εφαρµογή της παραγράφου 6 του άρθρου 258 του Ν.∆. 86/1969, εκδόθηκε η αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/08-03-1999) «Μητρώο επιχειρήσεων εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας», δηλαδή ειδών CITES και μη CITES, µε τις διατάξεις της οποίας:
-Καθιερώθηκε μητρώο καταχώρησης των εισαγωγέων, εξαγωγέων, των ενώσεών τους, καθώς και των επιχειρήσεων διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των ειδών πανίδας και χλωρίδας που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους της Σύμβασης CITES και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 (Όπως κάθε φορά ισχύουν).
-Ορίσθηκε ότι το εν λόγω μητρώο τηρούν τα διαχειριστικά όργανα της Σύμβασης CITES.
-Καθιερώθηκε υποχρεωτική καταχώρηση στο εν λόγω μητρώο των εξής κατηγοριών εμπορικών επιχειρήσεων: α) Εισαγωγείς ζωντανών ειδών πανίδας ή χλωρίδας καθώς και κάθε δείγματος νεκρού προϊόντος, μέρους ή παραγώγου αυτού. β) Εξαγωγείς ή επανεξαγωγείς ζωντανών ειδών πανίδας και χλωρίδας καθώς και κάθε δείγματος νεκρού προϊόντος, μέρους ή παραγώγου αυτού. γ) Κάθε μορφής ένωση (ομοσπονδία, συνομοσπονδία, συνεταιρισμός κ.α.) των παραπάνω επιχειρήσεων. δ) Κάθε μορφής επιχείρηση διάθεσης στην αγορά και διακίνησης ειδών πανίδας και χλωρίδας ζωντανών ή νεκρών προϊόντων, μερών ή παραγώγων αυτών (καταστήματα λιανικής πώλησης, επιχειρήσεις μεταποίησης κ.α.).
-Ορίσθηκε ότι στο ίδιο μητρώο καταχωρούνται επίσης: α) Όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατέχουν νόμιμα, υποδέχονται, φυλάσσουν ή περιθάλπουν ζωντανά είδη πανίδας για µη εμπορικούς σκοπούς. β) Όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μονάδες εκτροφής ή τεχνητής αναπαραγωγής ειδών πανίδας και χλωρίδας για εμπορικούς ή µη σκοπούς.
Οι υπόχρεοι (ιδιώτες- επιχειρήσεις) να μεριμνήσουν να υποβάλλουν στην παρακάτω αρμόδια για το Νομό Πιερίας, Περιφερειακή Διαχειριστική Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αίτηση, για την εγγραφή τους στα αντίστοιχα βιβλία του Μητρώου, επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και για την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό, δεν απαιτείται η καταβολή τελών ή παραβόλου.
Τυχόν παράληψη υπόχρεου (ιδίως επιχειρήσεων που εμπορεύονται είδη CITES) να εγγραφεί στο εν λόγω Μητρώο, αποτελεί παράβαση του άρθρου 288α του ν.δ. 86/1969, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, που επισύρει, εκτός των άλλων, πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
Περαιτέρω πληροφορίες, έντυπα αιτήσεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη διεύθυνση: www.ypeka.gr >ΔΑΣΗ >ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES.
Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την παρακάτω υπεύθυνη υπάλληλο της αρμόδιας Περιφερειακής Διαχειριστικής Αρχής, Χρυσή Σαρβάνη – Δασοπόνο Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313 309343
Fax : 2310 475656 E – mail : sxrysi@damt.gov.gr