Τα Ολύμπια Νέα

Οικονομία

Χρωστούν, αλλά δεν το ξέρουν!

2.000 φυσικά πρόσωπα και 1.000 νομικά πρόσωπαImageHandler

 

Προ εκπλήξεων θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες οι οποίοι αν και υπέβαλαν κανονικά τις δηλώσεις τους θα κληθούν να υποβάλλουν και τροποποιητικές με το ενδεχόμενο να πληρώσουν… φόρο που δεν ήξεραν ότι χρωστούν!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΔΕ, κατά την εκκαθάριση ορισμένων δηλώσεων, δεν υπολογίστηκε το τέλος επιτηδεύματος λόγω τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με τη ΓΓΔΕ, πρόκειται για «έναν μικρό αριθμό φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» ωστόσο ο ακριβής αριθμός παραμένει αδιευκρίνιστος. Όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για 3.000 φορολογούμενους: Συνολικά 1.000 νομικά πρόσωπα και 2.000 φυσικά πρόσπα (δηλαδή καταστηματάρχες, αυτοαπασχολούμενους, αμειβόμενους με μπλοκάκια). Οι «τυχεροί» θα λάβουν άμεσα ενημερωτικό email, το οποίο θα τους καλεί να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι τις 15 Ιουλίου (άρθρο 19, ν.4174/2013), προκειμένου να υπολογιστεί το Τέλος Επιτηδεύματος. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο πιέζει για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση και συνδέοντας τον αριθμό των δόσεων για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ με την υποχρέωση του συνόλου των φορολογουμένων να υποβάλλουν ως την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Ιουλίου, τις δηλώσεις τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση που προηγήθηκε, τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη δήλωση θα είναι τσουχτερά. Συγκεκριμένα επιβάλλεται: -Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία. -Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα. -Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. -Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της ΓΓΔΕ περίπου 800.000 φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλλει ακόμα φορολογική δήλωση.

Πότε τα ληξιπρόθεσμα χρέη κρίνονται ανεπίδεκτα είσπραξης Το νέο καθεστώς που ισχύει για τα ληξιπρόθεσμα χρέη καθορίζεται σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ.Πιτσιλή, δίνοντας σαφή εικόνα για το πότε οι οφειλές θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης στην εγκύγκλιο ορίζονται τα εξής: «Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και οι συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

α) έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης και από τις έρευνες αυτές δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων, ή διαπιστώθηκε η καθ” οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων κατά των ανωτέρω ευθυνόμενων προσώπων με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή από τον εκκαθαριστή στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον έχει λάβει χώρα κήρυξη των ευθυνόμενων προσώπων σε πτώχευση, η οποία δεν έχει περατωθεί,

β) έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατή η υποβολή αυτής,

γ) έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα.

2. Για εταιρείες του τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση απαιτείται η αναγγελία του Δημοσίου στις διαδικασίες αυτές και η συνδρομή των περιπτώσεων β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου.

3. Για οφειλές που αφορούν κοινότητες ομογενειακών οργανώσεων που έχουν στην κυριότητα τους ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συνδρομή της ως άνω περίπτωσης γ)»