Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Τι (δεν) αλλάζει

Διευκρινήσεις για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βοσκοτόπων σε νέους γεωργούς

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ

Στην Υπουργική Απόφαση με αρ. 1406/52601/4-5-2016 (ΦΕΚ 1291Β΄) ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και όχι εκμεταλλεύσεων.

Η συγκεκριμένη ΥΑ δεν απαγορεύει ούτε περιορίζει την μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε παραπάνω από έναν αποδέκτες. Επιπρόσθετα, για τις οριστικές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μεταξύ πατέρα και τέκνων, αλλά και μεταξύ συζύγων δεν επιβάλλεται η παρακράτηση 20% επί της αξίας αυτών, αφού εξαιρούνται οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού. Η μεταβίβαση του ζωικού κεφαλαίου ενός παραγωγού δεν ρυθμίζεται από τη συγκεκριμένη ΥΑ και επομένως μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως επιθυμούν οι αντισυμβαλλόμενοι . Στην περίπτωση που κάποιος κτηνοτρόφος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος των δικαιωμάτων του περιφέρειας ΠΕ1 (βοσκοτόπων) μπορεί να το κάνει ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση ζωικού κεφαλαίου και σε όσους αποδέκτες επιθυμεί. Οι αποδέκτες της μεταβίβασης όμως πρέπει να γνωρίζουν ότι αν δεν εξασφαλιστεί ο ανάλογος ιδιωτικός ή κοινόχρηστος βοσκότοπος δεν μπορεί να γίνει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων οπότε ούτε και η πληρωμή τους. Μόνο στις περιπτώσεις ολικών μεταβιβάσεων ζωικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ενίσχυσης, σε ένα δικαιούχο είναι δυνατή και η παραχώρηση της νομής του κοινόχρηστου βοσκότοπου. Επιπλέον, είναι δυνατή η παραχώρηση της νομής του κοινόχρηστου βοσκότοπου σε περισσότερους από έναν αποδέκτη, μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. Μόνο τότε ο κοινόχρηστος βοσκότοπος μπορεί να ακολουθήσει αναλογικά την κληρονομηθείσα εκμετάλλευση σε περισσότερους από έναν κληρονόμους. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι νέοι γεωργοί που δεν κατέχουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μπορούν να λάβουν δικαιώματα εθνικού αποθέματος το 2016 ή το 2017 όταν θα υπάρξει ικανό ποσό προς διάθεση. Σε περίπτωση όμως που λάβουν τα δικαιώματα από μεταβίβαση, τότε δεν θα πάρουν νέα δικαιώματα για την έκταση που έχει ήδη καλυφθεί από δικαιώματα.