Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Τι αλλάζει στην εξισωτική αποζημίωση των αγροτών

Νέο θεσμικό πλαίσιο προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξηςec281ed1b47e575d7b51c1ebb9cb86e6_L

Τις επόμενες μέρες θα δημοσιευθεί η δημόσια πρόσκληση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης όσων δικαιούνται χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (παλιά εξισωτική αποζημίωση).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προηγηθεί η δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θεσπίζεται το απαραίτητο νέο θεσμικό πλαίσιο καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση των συγκεκριμένων οικονομικών ενισχύσεων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό 1305/2013 και το νέο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στην παρούσα φάση, προέχει να να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και οι πιστοποιημένες «πύλες εισόδου» προκειμένου να αιτηθούν την ενίσχυση μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο ισχύουν τα εξής: «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές Υπομέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών

Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας Οι δικαιούχοι του μέτρου αλλάζουν και μπορούν να κριθούν όχι μόνον οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών αλλά και φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως στη βασική ενίσχυση τα οποία: -Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015). -Ασκούν γεωργική δραστηριότητα: α) εντός των ορεινών περιοχών. β) εντός των μειονεκτικών περιοχών Επειδή η οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών (μειονεκτικές) είναι σε μεταβατικό στάδιο, για τους δικαιούχους και μόνον, θα ισχύσουν τα κριτήρια επιλογής όπως ίσχυαν στο προηγούμενο ΠΑΑ.

Ύψος της Ενίσχυσης Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 100 ευρώ ανά εκτάριο. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης , η οποία μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως εξής: -Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 20 ha: 100% της ενίσχυσης -Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 20 ha έως και 25 ha: 80% της ενίσχυσης -Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 25 ha έως και 30 ha: 50% της ενίσχυσης -Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 30 ha δεν χορηγείται ενίσχυση

Υπομέτρο 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών (μειονεκτικές).
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς και καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο, το οποίο μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές περιοχές.
Σε έκταση μεγαλύτερη από 30 ha δεν χορηγείται ενίσχυση.