Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Συμμετέχει και το ΕΒΕ Πιερίας

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

1

Όλα έτοιμα για την πρώτη δράση στην Ιταλία

Το ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους.

Δικαιούχοι είναι εκπρόσωποι και στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής που είναι υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμού δράσεων κατάρτισης και εκπαιδευτές, που ασχολούνται με την κατάρτιση του προσωπικού και την προώθηση θεμάτων για την καινοτομία και τις νέες επιχειρηματικές δράσεις και πρωτοβουλίες και κυρίως το εξαγωγικό εμπόριο.
Το σχέδιο στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και αναβάθμιση των ικανοτήτων των υπευθύνων του ανθρώπινου δυναμικού στις ΜΜΕ, στην καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος μέσα από τη διάσταση του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την εισαγωγή των ΤΠΕ και των τεχνολογιών του. Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην προώθηση των εξαγωγών, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, στην ενίσχυση του ατομικού και επαγγελματικού προφίλ και στην ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών μεταξύ των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, και των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι συμμετέχοντες της πρώτης ροής κινητικότητας που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία από 18 έως 24 Απριλίου 2016 συναντήθηκαν στο Επιμελητήριο, όπου ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου και τα στελέχη του Επιμελητηρίου για τις λεπτομέρειες της δράσης και το πρόγραμμα της αποστολής.