Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πρωτοβουλία για την «επόμενη μέρα»

Η Περιφέρεια τίμησε τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης των καταστροφών151013-Διεθνής Ημέρα Μείωσης Καραστροφών

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τίμησε τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών (International Day for Disaster Reduction – IDDR), που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ορίστηκε η 13η Οκτωβρίου.

Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών (International Day for Disaster Reduction – IDDR) καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1989 και αποτελεί μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα της Διεθνούς Στρατηγικής Μείωσης Καταστροφών (Strategy for Disaster Reduction – ISDR). Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βλέπει την IDDR ως έναν τρόπο για την προώθηση μιας παγκόσμιας κουλτούρας μείωσης των καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των καταστροφών, του μετριασμού και της ετοιμότητας.
Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να αυξηθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μείωση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές αλλά και η συνεργασία λαών και κρατών για τη διαχείριση των προβλημάτων και των επιπτώσεών τους.
Η πρωτοβουλία Step Up για τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών της ISDR ξεκίνησε το 2011 και επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική ομάδα των εταίρων: στα παιδιά και τους νέους (2011), τις γυναίκες και τα κορίτσια (2012), τα άτομα με ειδικές ανάγκες (2013), στον πληθυσμό τρίτης ηλικίας (2014), ενώ το θέμα για το 2015 επικεντρώνεται στη χρήση των παραδοσιακών, αυτοχθόνων και τοπικών γνώσεων. Η Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών (IDDR) ενθαρρύνει κάθε πολίτη και κάθε κυβέρνηση να λάβει μέρος στην οικοδόμηση πιο προσαρμοστικών στις καταστροφές, κοινοτήτων και εθνών.
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
Στη χώρα μας η Πολιτική Προστασία θεσμοθετήθηκε το 1995, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της Κοζάνης – Γρεβενών και του Αιγίου, με την ίδρυση στο Υπουργείο Εσωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), με το Ν. 2344/1995. Η θεσμική δημιουργία της ΓΓΠΠ αποτέλεσε αμφίβολα ένα σημαντικό γεγονός, καλύπτοντας ένα υφιστάμενο μέχρι στιγμής κενό στη δημόσια διοίκηση και στον επιχειρησιακό μηχανισμό της χώρας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά, καθώς και την οργάνωση και εποπτεία του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.
Το 2002, με τον Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις», η ΓΓΠΠ αναβαθμίστηκε και τα ζητήματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση καταστροφών αναλαμβάνει ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της χώρας.
Το «Πλαίσιο δράσης του Σεντάι για την μείωση του κινδύνου των καταστροφών 2015 – 2030», είναι μια 15έτης, εθελοντική, μη δεσμευτική συμφωνία που αναγνωρίζει ότι το κράτος έχει τον πρωτεύοντα ρόλο για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, αλλά ότι η ευθύνη πρέπει να μοιραστεί και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Είναι το διάδοχο σχήμα του Πλαισίου Δράσης του Hyogo (ΗΡΑ) της περιόδου 2005-2015, το οποίο είχε ως στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των εθνών και κοινοτήτων στις καταστροφές.
Εγκρίθηκε κατά την 3η Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών του ΟΗΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σεντάι της Ιαπωνίας στις 14 – 18 Μαρτίου 2015, με τη συμμετοχή 187 κρατών, μεταξύ των οποίων και της χώρας μας. Σκιαγραφεί επτά (7) σαφείς στόχους και τέσσερις (4) προτεραιότητες δράσης για την πρόληψη νέων και τη μείωση των υφισταμένων κινδύνων καταστροφών:
Στόχοι:
-Ουσιαστική μείωση της παγκόσμιας θνησιμότητας λόγω καταστροφών μέχρι το έτος 2030, με στόχο να μειωθεί ο μέσος όρος ανά 100.000 στον παγκόσμιο δείκτη θνησιμότητας κατά τη δεκαετία 2020-2030, σε σύγκριση με την περίοδο 2005-2015.
-Ουσιαστική μείωση του αριθμού των ατόμων που έχουν πληγεί παγκοσμίως μέχρι το έτος 2030, με στόχο να μειωθεί ο μέσος όρος ανά 100.000 στη δεκαετία 2020-2030, σε σύγκριση με την περίοδο 2005-2015.
-Μείωση της άμεσης οικονομικής ζημίας λόγω καταστροφών σε σχέση με το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) μέχρι το έτος 2030.
-Ουσιαστική μείωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές σε υποδομές ζωτικής σημασίας και διατάραξης των βασικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων υγειονομικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της προσαρμοστικότητας τους μέχρι το έτος 2030.
-Ουσιαστική αύξηση του αριθμού των χωρών με εθνικές και τοπικές στρατηγικές μείωσης του κινδύνου καταστροφών μέχρι το έτος 2020.
6. Ουσιαστική ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω επαρκούς και βιώσιμης υποστήριξης για να συμπληρώσουν τις εθνικές τους δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος πλαισίου μέχρι το έτος 2030.
-Ουσιαστική αύξηση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης του πληθυσμού σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων και πληροφοριών για τους κινδύνους καταστροφών και εκτιμήσεων μέχρι το έτος το 2030.
Προτεραιότητες δράσης:
-Κατανόηση του κινδύνου καταστροφών.
-Ενίσχυση της διακυβέρνησης για τη διαχείριση κινδύνου καταστροφών.
-Επένδυση στη μείωση των καταστροφών μέσω αύξησης της προσαρμοστικότητας.
Βελτίωση της ετοιμότητας για αποτελεσματική απόκριση σε καταστροφές, και υιοθέτηση του «Κατασκευάζω Καλύτερα από Πριν» κατά τη ανάκαμψη, την αποκατάσταση και την ανακατασκευή. Αυτό έχει ως στόχο να επιτευχθεί η ουσιαστική μείωση του κινδύνου των καταστροφών και απωλειών σε ζωές, περιουσία και υγεία, και σε οικονομικά, φυσικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία των προσώπων, των επιχειρήσεων, των κοινοτήτων και των χωρών για τα επόμενα 15 χρόνια.