Τα Ολύμπια Νέα

Κυριότερες Ειδήσεις

Ευκαιρία για λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων το ΕΣΠΑ

Υπό την προεδρία του δημάρχου Κατερίνης συνεδρίασε η Επιτροπή Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ1

Το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και η αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπή Χωροταξίας, Υποδομών και Περοβάλλοντος της ΚΕΔΕ.

Η συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε στη Μήλο, υπό την προεδρία του δημάρχου Κατερίνης Σάββα Χιονίδη, με σκοπό με σκοπό να συζητηθούν και να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία σε σειρά καίριων και επίκαιρων ζητημάτων θεματικής αρμοδιότητας της Επιτροπής. Συγκεκριμένα η Επιτροπή (στην οποία παρέστη και ο δήμαρχος Μήλου) ασχολήθηκε με την εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το ρόλο των Δήμων της χώρας, την επεξεργασία των προτεραιοτήτων και των ποιοτικών προδιαγραφών για το θεματικό συνέδριο που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και προετοιμάζεται με θέμα: «Μοντέλα Διαχείρισης ΑΣΑ και ο ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση χωρικών, πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων, την ενημέρωση για το Εθνικό, Νομοθετικό, Ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, την τεκμηρίωση και διαμόρφωση προτάσεων επί του Σχεδίου ΚΥΑ για τον καθορισμό κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, καθώς και με τις προτεραιότητες που θέτει η αυτοδιοίκηση στους τομείς περιβάλλοντος, ενέργειας και χωροταξίας στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων συζητήθηκε το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και της αναθεώρησης των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), όπου τονίστηκε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να χαράξει τη δική της πορεία και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με βάση τα νέα δεδομένα. Η ανάγκη αυτή γίνεται κατεπείγουσα, με δεδομένη την αναμενόμενη έναρξη και του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 που θα αποτελέσει βασική πηγή πόρων για την υλοποίηση των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι ο νέος ΕΣΔΑ εμπεριέχει νέες δυνατότητες αλλά και σημαντικά κενά και προβλήματα σε σχέση με τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και θα πετύχουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας. Η Επιτροπή εκτίμησε πως πρέπει να δρομολογηθούν οριστικές, τεκμηριωμένες και κυρίως βιώσιμες λύσεις στα θέματα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Με βάση τα δεδομένα η Επιτροπή επεξεργάστηκε τις προτεραιότητες και προδιαγραφές του θεματικού συνεδρίου που θα διοργανώσει η ΚΕΔΕ με θέμα: «Μοντέλα διαχείρισης ΑΣΑ και ο ρόλος των ΟΤΑ – εκτίμηση χωρικών, πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων». Στόχος του συνεδρίου είναι να σκιαγραφηθούν οι βασικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, μέσα από καινοτόμες διαδραστικές πρακτικές που θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στη διοργάνωση θεματικών συνεδρίων.

Σχετικά με το ΠΔ και ΚΥΑ «περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων», διαπιστώθηκε ότι έρχεται να συμπληρωθεί ένα θεσμικό κενό που έχει από καιρό εντοπιστεί, τόσο από ειδικούς και εμπειρογνώμονες στα ραδιενεργά απόβλητα, όσο και από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελληνικού Δημοσίου. Επισημάνθηκε ότι πρέπει να καθιερωθεί ενεργός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των ΑΚΡΑ, σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα δε στην παρακολούθηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων, ακόμα και με δικούς της ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας εγκαταστάσεων και χώρων προσωρινής απόθεσης, την ασφαλή μεταφορά με κατάλληλες πιστοποιήσεις κλπ.

Οι εργασίες της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη στο πρότυπο εργοστάσιο αφαλάτωσης του νησιού και ξενάγηση στις περιοχές της εξορυκτικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας που έχουν σε βάθος χρόνου αναπτυχθεί στη Μήλο ώστε να διαπιστωθούν οι προσπάθειες αποκατάστασης του τοπίου που έχουν γίνει με στόχο στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού.