Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

ekpaideitikooi

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27-07-2015 έως και 07-08-2015. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για έλεγχο και καταχώριση την αίτησή τους στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ. Καρυωτάκη 2, Κατερίνη) από 27-07-2015 μέχρι και 07-08¬2015 από ώρα 08:00’ έως και 14:00’. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην εγκύκλιο, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση καταχώριση της αίτησής τους. Συνίσταται στους υποψήφιους να διαβάζουν την εγκύκλιο πριν την προσέλευσή τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ώστε να συγκεντρώνουν και να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στην εγκύκλιο παρέχονται και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/).

Οδηγίες για τις αιτήσεις των αναπληρωτών και ωρομισθίων -Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τις 27/07/2015 ως τις 07/08/2015. -Οι ώρες καταχώρισης των αιτήσεων είναι 08.00’-14.00’. -Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας) ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (Κ. Καρυωτάκη 2, Κατερίνη) την αίτησή τους, αρχικά για έλεγχο των δικαιολογητικών τους και έπειτα για καταχώρηση. -Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά την εγκύκλιο των αναπληρωτών-ωρομίσθιων διότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές. -Προσοχή: Δε θα γίνεται καταχώριση της αίτησης αν οι ενδιαφερόμενοι δεν φέρουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη χειρόγραφη αίτηση. -Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. -Προσοχή: Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 πρέπει να καταθέσουν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά (βασικά και συμπληρωματικά). -Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής ή/και πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας που υποβάλλονται από υποψήφιους (τριτέκνους ή πολυτέκνους) να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου. -Προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα πιστοποιητικά για τους πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας είναι να έχουν εκδοθεί από ΚΕ.Π.Α. και να βρίσκονται σε ισχύ. -Δεν θα γίνει καταχώρηση αίτησης για εκκλησιαστικά σχολεία αν δεν συνοδεύεται με βιογραφικό σημείωμα.