Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Στόχος η προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας

Το σχέδιο απασχόλησης της Πιερίας θέμα ημερίδας της Πιερικής Αναπτυξιακής20150626_142723

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πιερική Σύμπραξη», την Παρασκευή, πραγματοποίησε ημερίδα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου: “Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας” στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Η Πράξη «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» με φορέα υλοποίησης την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πιερική Σύμπραξη», έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν τριάντα πέντε ανέργων που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με στόχο να τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας. Το έργο είχε χρονική διάρκεια υλοποίησης από την 11η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την 30η Ιουνίου 2015. Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την Πιερική Αναπτυξιακή είχε ως θέμα τη «Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Δράσης 33 του έργου Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας». Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος του Δ. Σ. της Πιερικής Σύμπραξης, κος Γεώργιος Πολυχρονίδης και ο εκπρόσωπος της Π.Ε. Πιερίας, περιφερειακός σύμβουλος κος Στέφανος Μπιτόπουλος. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε παρουσίαση του Σχεδίου Απασχόλησης Πιερίας και των επί μέρους δράσεων κατάρτισης, επιμόρφωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης που συμμετείχαν οι ωφελούμενοι του έργου, καθώς και των δράσεων μελετών, δικτύωσης και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης τοπικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στην κοινωνική οικονομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα και στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις σχετικές μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Ακολούθησε η ανάλυση επίτευξης των στόχων του προγράμματος, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων υλοποίησης των δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης και υποστήριξης επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών ιδεών που διακρίθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του προγράμματος επιδότησης πρόσληψης ωφελουμένων ΤΟΠΣΑ του ΟΑΕΔ και των άλλων προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης της περιόδου 2014-2020.