Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Χρέος η στήριξη της τοπικής οικονομίας

Τα οικονομικά στοιχεία της παρουσίασε η Συνεταιριστική Τράπεζα στην Γενική Συνέλευση20150624_195721

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 19η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Πιερίας στην Κατερίνη, όπου εγκρίθηκαν ομόφωνα οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη Συνέλευση παρουσιάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2014 και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2015.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μηλιώτης αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία, η οποία συνέχισε να βιώνει την χειρότερη δημοσιονομική και οικονομική κρίση στη σύγχρονη ιστορία της. Η ύφεση των τελευταίων ετών ήταν βαθύτερη από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Τα τελευταία χρόνια το σύνολο του Ελληνικού τραπεζικού τομέα έχει επηρεαστεί αρνητικά εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης σε διεθνείς αγορές και της μεγάλης εκροής καταθέσεων. Παράλληλα η έλλειψη ρευστότητας επηρέασε αρνητικά και την ευρύτερη αγορά και επιχειρήσεις.
Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση, επηρέασε αρνητικότατα την ήδη μειωμένη παραγωγικότητα, οδηγώντας έτσι χιλιάδες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους σε αδυναμία πλέον εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων τους. Το εκρηκτικό μείγμα της έλλειψης ρευστότητας, της υψηλής ανεργίας αλλά και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, “συντηρεί” την τάση αύξησης των “κόκκινων” δανείων. Συγχρόνως, το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού έχει χάσει πλέον τις αντοχές του και κάνει περικοπές στην εξυπηρέτηση των χρεών του για να ικανοποιήσει άλλες πιο σημαντικές και άμεσες ανάγκες της καθημερινότητας. Ταυτόχρονα υφίσταται μεγάλη αμφιβολία σε πολιτικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με το δημόσιο χρέος της Χώρας με αποτέλεσμα να βαθύνει η ύφεση και η αβεβαιότητα.
Σ΄ αυτό το δυσμενές περιβάλλον του 2014, δραστηριοποιήθηκε η Τράπεζα μας, η οποία κατάφερε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και αντιξοότητες ακολουθώντας συντηρητική πολιτική για τη διατήρηση ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας
Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει χρέος και ευθύνη να διατηρήσει την Τράπεζα εύρωστη και δυνατή, ικανή να ανταπεξέρχεται των δυσκολιών, για να μπορεί να στηρίζει την Τοπική Οικονομία με έργα και πράξεις, να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες της και να προσφέρει όφελος και αξία στα Μέλη της.
Τα οικονομικά μεγέθη της τραπέζης αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις και στο προσάρτημα του ισολογισμού της τραπέζης.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31/12/2014 διαμορφώθηκε σε ποσό ευρώ 9.803.418,45. Όπου σε συνάρτηση με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών καθορίζουν σύμφωνα με το καταστατικό την εσωτερική ονομαστική αξία του μεριδίου.
Κατά την χρήση 2014 τα βασικά οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας παρουσίασαν κατά κύριο λόγο θετική μεταβολή και διαμορφώθηκαν ως εξής: Οι Χορηγήσεις προ προβλέψεων στα 45,07 εκ. Ευρώ, έναντι 42,87 εκ. Ευρώ το 2013, αυξημένες κατά 5,1%. Οι Καταθέσεις στα 38,76 εκ. Ευρώ, έναντι 36,4 εκ. Ευρώ το 2013, αυξημένες κατά 6,5%. Ο κύκλος εργασιών της Τράπεζας (έσοδα από Τόκους χορηγήσεων) ανήλθε στα €2,4 εκ. Ευρώ έναντι 3,1 εκ. Ευρώ το 2013. Ο σχηματισμός προβλέψεων για την κάλυψη κινδύνων και υποχρεώσεων της Τράπεζας αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτυπώθηκε στη χρήση του έτους 2014 με βάση την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία ( Ν.4172/2013). Οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ανήλθαν σε 5 εκ ευρώ περίπου. Τα κέρδη της χρήσης προ προβλέψεων ανήλθαν σε ποσό ευρώ 297 χιλ. περίπου. Και τα κέρδη προ φόρων στο ποσό των € 1.281,37.
Κλείνοντας τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος κ. Μηλιώτης, αφού ευχαρίστησε όλα τα παρευρισκόμενα μέλη για την παρουσία τους, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή κ. Σαμαλή Νικόλαο, τους Διευθυντές, το προσωπικό, τους εξωτερικούς συνεργάτες, επεσήμανε ότι στο νέο τραπεζικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία του τόπου και θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά δημιουργώντας και πάλι ικανοποιητικά κέρδη, καλώντας τους Πιεριείς να γίνουν μέλη και να συνεργαστούν με την τοπική μας Τράπεζα.
Τη Γενική Συνέλευση τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κος Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος αφενός μεν ευχαρίστησε τη Διοίκηση της Τράπεζας για τη στήριξη που παρέχει στις τοπικές επιχειρήσεις και στην εν γένει τοπική κοινωνία, αφετέρου δε ζήτησε να συνεχιστεί η ίδια τακτική υποσχόμενος την, στο μέτρο του δυνατού, συμπαράστασή του.