Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Δεν υπάρχει αίτημα από την Αυτοδιοίκηση

Απάντηση του ΥΠΕΣ για την αξιοποίηση των λιμένων της Πιερίας, στον Κ. Κουκοδήμο

IMG_1752.JPGΑν και η «αρχιτεκτονική» του Καλλικράτη, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των λιμένων από την Αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει πρόταση από κανέναν δήμο της Πιερίας, αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης, απαντώντας σε πρόσφατη ερώτηση του βουλευτή Πιερίας Κώστας Κουκοδήμου.

 

Όπως τονίζει ο κ. Βούτσης στην απάντησή του «Σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 103 του ΝΒ.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Λιμενικά Ταμεία που συνιστώνται ως δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων  αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 244 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Στην παρ.1 του άρθρου 28 του Ν.2738/1999, όπως αντικαστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του Ν.3013/2002 και ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Λιμενικών Ταμείων. Η ανωτέρω γνώμη θεωρείται οτι έχει δοθεί, εάν παρέλθει άπρακτο δίμηνο, αφότου ζητήθηκε. Με όμοια Προεδρικά Διατάγματα μπορούν να καταργούνται υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία».

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έως σήμερα δεν έχει περιέλθει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για μεταφορά αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Κατά τα λοιπά, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνερωτώμενα υπουργεία, ήτοι το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»