Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ερώτηση βουλευτών της Ν.Δ. μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Πιερίας Κώστας Κουκοδήμος

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Επιδότηση εγκατάστασης αντιχαλαζικών δικτύων και αντιβρόχινης μεμβράνης για την προστασία της αγροτικής παραγωγής

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 έχει επανενταχθεί το Μέτρο 126, του οποίου Φορέας Εφαρμογής είναι ο ΕΛΓΑ, «Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης», με 8 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη και έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υλοποίηση του Μέτρου (σύνταξη σχετικής ΚΥΑ από τον ΕΛΓΑ).

Στόχος του Μέτρου είναι να αποκατασταθούν ζημιές, που προκαλούνται στη γεωργία από φυσικές καταστροφές και δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή κλιματικά γεγονότα που κλονίζουν σοβαρά την οικονομία των παραγωγών, οι οποίοι μη έχοντας τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες αποκατάστασής τους και να συνεχίσουν ομαλά την παραγωγική τους δραστηριότητα έχουν ανάγκη από την κάλυψη και συμπαράσταση της πολιτείας, μέσω της χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων.
Οι ανωτέρω ζημιές, για να εμπίπτουν στο Μέτρο, θα πρέπει από το συγκεκραμένο συμβάν να έχει καταστραφεί άνω του 30% είτε της μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή περίοδο, είτε του μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογισθεί με βάση την προηγούμενη πενταετία, αφαιρουμένων της υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής.
Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν τη δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας, ζώντας αξιοπρεπώς και συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.
Η αποκατάσταση των ζημιών, με τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, αφορά αναλυτικά και εξειδικευμένα φυτικό, ζωικό και πάγιο κεφάλαιο γεωργοκτηνοτροφικά κτίσμτα, θερμοκήπια, μηχανολογικό και γεωργικό εξοπλισμό, τοίχους αντιστήριξης, σωλήνες άρδευσης και μεταφοράς νερού για ύδρευση ζώων, δίκτυα ύδρευσης, υποστυλώσεις καλλιεργειών, ζώα κ.λ.π).
Επιπροσθέτως, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 -2020, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στηρίζεται μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και αντίστοιχα η ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων.
Συγκεκριμένα, το Μέτρο 5 του υποβληθέντος Προγράμματος με φορέα εφαρμογής τον ΕΛΓΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:
*Υπομέτρο 1: «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων»
*Υπομέτρο 2: «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στη γεωργική παραγωγή στο γεωργικό κεφάλαιο από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα».
Η Ε.Ε. απέστειλε παρατηρήσεις σε συνέχεια της επίσημης υποβολής του ΠΑΑ 2014-2020 για το σύνολο των Μέτρων και Δράσεων αυτού και η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα μέτρα και να εγκριθεί το Πρόγραμμα. Η ενεργοποίηση των μέτρων θα ακολουθήσει της έγκρισης του Προγράμματος.
Το ίδιο ισχύει για το Μέτρο 17 που αφορά στην ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών έναντι των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ασθένειες των ζώων ή των φυτών ή προσβολή από παράσιτα ή περιβαλλοντικό συμβάν κ.λ.π. Φορέας εφαρμογής προβλέπεται και στο Μέτρο αυτό ο ΕΛΓΑ.
Τέλος, οι λοιπές δράσεις των άρθρων 38 και 39 του Κανονισμού 1305/13 που αφορούν το μέτρο της διαχείρισης κινδύνων και συγκεκριμένα στην ενεργοποίηση ταμείων αλληλοβοήθειας καθώς και στο εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος, δεν έχουν περιληφθεί στο αρχικά υποβληθέν σχέδιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Ιούλιο του 2014 και συνεπώς δεν αποτελούν στο παρόν στάδιο αντικείμενο διαβούλευσης με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Βαγγέλης Αποστόλου