Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ

Πρόταση – εισήγηση του δημοτικού συνδυασμού «Άλλος δρόμος για το Δήμο Κατερίνης» σχετικά με τη γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου στο Β1 στάδιο της μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ» κατά τη συνεδρίαση της 17.3.2015

10404440_875367455860127_5122657008153693074_n

Παραθέτουμε τις απόψεις μας (ερωτήματα, παρατηρήσεις, ενστάσεις) σχετικά με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στη μελέτη του Γ.Π.Σ. του Δήμου Κορινού και ήδη δημοτικής ενότητας του Δήμου Κατερίνης. Ειδικότερα: Ι. Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) αποτελούν τις βασικές μελέτες – εργαλεία χωρικού σχεδιασμού σε επίπεδο Ο.Τ.Α. (μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. ή και τμήματα της εδαφικής περιφέρειάς τους, ωστόσο δεν ξεπερνούν την εδαφική περιφέρεια του κατά το άρθρο 48 του Ν.2218/1994 συμβουλίου περιοχής). Αποσκοπούν στη διαμόρφωση του ενδεδειγμένου πλαισίου και προγράμματος για την οργανωμένη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης με χωροταξικούς-πολεοδομικούς όρους, με βάση την Αρχή της Αειφόρου Ανάπτυξης και με σεβασμό στις γενικότερες κατευθύνσεις που θέτουν τα υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού [1. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.), 2. Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης -π.χ. για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για τη Βιομηχανία, για τον Τουρισμό, κλπ. – (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) και 3. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.)].

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Δεδομένου ότι η μελέτη αυτή ανατέθηκε το 2009 από τον «καποδιστριακό» Δήμο Κορινού, ο οποίος σήμερα αποτελεί τη μία από τις έξι δημοτικές ενότητες του ενιαίου «καλλικρατικού» Δήμου Κατερίνης, ρωτάμε αν έχουν εκπονηθεί ανάλογες μελέτες για τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες (Πιερίων, Ελαφίνας, Πέτρας, Παραλίας, Κατερίνης); ΑΝ ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται; Αν όχι, ποια είναι η πρόταση του Δήμου; Ένα νέο ΓΠΣ μόνο στη δημοτική ενότητα Κορινού θεωρούμε ότι είναι αποσπασματικό έργο, που δεν ανταποκρίνεται με πληρότητα στις σύγχρονες ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και δεν βοηθάει στον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Δήμου στο σύνολό του. Ο Δήμος Κατερίνης θεωρούμε ότι πρέπει να προκαλέσει την εκπόνηση ΓΠΣ σε όλο το εύρος του, ώστε να αναδείξει τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες σε μοχλούς ανάπτυξης που θα δρουν συμπληρωματικά μεταξύ τους και όχι ανταγωνιστικά. Θα πρέπει σε ενιαίο σχεδιασμό να εντάξει και να προωθήσει τα έργα υποδομής που θα απαιτηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη κάθε τόπου. Για να παραχθεί η μέγιστη απόδοση της ανάπτυξης του Δήμου μας, πρέπει να σχεδιασθεί και να προγραμματισθεί ενιαία, συνολικά και ολοκληρωμένα, άλλως στερεί δυναμική και όραμα από τις δυνατότητες που μπορούν να εφαρμοσθούν αλλά και πόρους και μέσα για την υλοποίησή τους. …… ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Οι εκπρόσωποι της μελετητικής εταιρίας αναφέρθηκαν σε μία γεωλογική μελέτη, η οποία δεν επιτρέπει την ενοποίηση των οικισμών Αγιάννη και Χράνης. Η γεωλογική αυτή μελέτη αφορούσε μόνο τη διερεύνηση αυτής της δυνατότητας ή αφορά το σύνολο του αντικειμένου της μελέτης (πρώην Δήμος Κορινού); Η ερώτηση είναι σημαντική διότι έχει καταγραφεί ότι τμήμα της παραλιακής ζώνης, μέσα στα όρια του οικισμού της «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» είναι υδροφόρο σε τέτοιο βαθμό, που απαγορεύει τη δόμηση ή έστω την περιορίζει λόγω κινδύνου καθίζησης του εδάφους. Υπάρχει μελέτη που να απαντά σ’ αυτόν τον κίνδυνο; Αν όχι, προτείνουμε να γίνει γεωλογική μελέτη στο σύνολο του πρώην Δήμου Κορινού ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα και ευθύνες εξ αυτών. …… Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του τμήματος πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών της Δ/νσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Δ/νσης χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης τίθενται δύο μείζονα ερωτήματα: ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Η άνω υπηρεσία εφιστά την προσοχή της στο γεγονός ότι αναφέρεται στη μελέτη ότι στόχος αυτής είναι και η τροποποίηση της ΖΟΕ. Κατά τη γνώμη της υπηρεσίας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΖΟΕ, η οποία έχει θεσμοθετηθεί με Προεδρικό Διάταγμα, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΟΝΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΖΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή και νομικώς επιτρεπτή η τροποποίηση της ΖΟΕ με την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης του ΓΠΣ, η οποία θα υπογράφεται από το Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Άλλωστε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 2508/1997, οι ρυθμίσεις της ΖΟΕ μπορούν να τροποποιηθούν στο πλαίσιο του ΓΠΣ, μόνο επί το ευμενέστερον για το περιβάλλον. Ειδικότερα, η Υπηρεσία κρίνει ότι η μελέτη του ΓΠΣ πρέπει να συμμορφωθεί με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας ΖΟΕ, αποτυπώνοντας τις ζώνες της στο χάρτη Π2 και καταγράφοντας τις προβλεπόμενες χρήσεις ανά ζώνη στο λεκτικό, ώστε να είναι εφικτή η άμεση έγκρισή του. Στο πλαίσιο της μελέτης είναι σκόπιμο να διατυπωθούν με σαφή τεκμηρίωση ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την τροποποίηση τόσο των ζωνών όσο και των χρήσεων που προβλέπονται από τη ΖΟΕ. Οι προτάσεις αυτές, όπως τελικά θα διαμορφωθούν μετά και τη γνωμοδότηση των φορέων κατά τη διαδικασία διαβούλευσης της μελέτης ΓΠΣ, τις αποφάσεις του ΔΣ του Δήμου και την κείμενη νομοθεσία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Της ΖΟΕ. Για ποιο λόγο η εισήγηση του παρόντος θέματος δεν θίγει το εν λόγω ζήτημα; Συντάσσεται με την άποψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Δήμος έχει διαφορετική άποψη, την οποία παρακαλούμε να αιτιολογήσει. Επειδή εμείς συντασσόμαστε με την ως άνω άποψη της Υπηρεσίας, διότι πράγματι αυτή είναι η ορθή διαδικασία για την τροποποίηση μίας ΖΟΕ, παρακαλούμε όπως το δημοτικό συμβούλιο γνωμοδοτήσει με τον ίδιο τρόπο για το συγκεκριμένο θέμα. Να προτείνει δηλαδή, στο μελετητή να συμμορφωθεί με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας ΖΟΕ και η τροποποίησή της να γίνει όχι με την έγκριση του ΓΠΣ, αλλά με τροποποίηση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, εάν και εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία. Τα ως άνω ζητούμε από το δημοτικό συμβούλιο, κυρίως λόγω της βαρύτητας της γνωμοδότησής του ως εκ του θεσμικού του ρόλου, που οφείλει να σέβεται την κείμενη νομοθεσία και να προωθεί την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του. …… ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Σύμφωνα με την ΚΥΑ 107017/2006 απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση μελέτης ΓΠΣ είναι η υποβολή σε διαδικασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΠΕ) της μελέτης. Η διαδικασία της ΣΠΕ προβλέπει την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), στην οποία θα εξετασθούν με περιβαλλοντικά κριτήρια οι προτάσεις του ΓΠΣ, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά από τη γνωμοδότηση των φορέων στο Β1 στάδιο της μελέτης ΓΠΣ. Ο ΔΗΜΟΣ, ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΜΠΕ. Υπάρχει ΣΠΕ; Διότι δεν έχει τεθεί υπ’ όψιν μας. Έχετε μεριμνήσει μέχρι σήμερα για την προώθηση της εκπόνησης της απαραίτητης ΣΜΠΕ; Αν όχι, παρακαλούμε το δημοτικό συμβούλιο, όπως γνωμοδοτήσει σχετικώς, συμμορφούμενο με την προτροπή – παράκληση του άνω τμήματος της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της εκπονηθησομένης ΣΜΠΕ, πρέπει να σταλεί πριν την έγκρισή της στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα προκειμένου αυτός να γνωμοδοτήσει. …… ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Δεν αποτυπώνονται τα όρια της ζώνης ΚΑΖ (Καταφυγίου Άγριας Ζωής) και πρέπει να αποτυπωθούν ευκρινώς.