Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Τροπολογία για ενιαιοποίηση μισθολογικού καθεστώτος των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο πλαίσιο εξομάλυνσης της λειτουργίας των δομών συνυπογράφει ο βουλευτής Ζήσης Ζάννας

IMG_20150305_182346~2

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» με θέμα «Ενιαιοποίηση μισθολογικού καθεστώτος των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο πλαίσιο εξομάλυνσης της λειτουργίας των δομών» κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών ο βουλευτής Πιερίας Ζήσης Ζάννας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευθετούνται επείγουσες εκκρεμότητες, ασάφειες και προβλήματα ως προς το μισθολογικό καθεστώς των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, τα οποία προκύπτουν από το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας των δομών αυτών, σε συνδυασμό με τις πολιτικές αποφάσεις των προηγουμένων ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας για ένταξή τους στις διατάξεις του Ν. 4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου του δημοσίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας Από το γραφείο τύπου 10/03/2015

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

ΘΕΜΑ: «Ενιαιοποίηση μισθολογικού καθεστώτος των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο πλαίσιο εξομάλυνσης της λειτουργίας των δομών».

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευθετούνται επείγουσες εκκρεμότητες, ασάφειες και προβλήματα ως προς το μισθολογικό καθεστώς των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, τα οποία προκύπτουν από το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας των δομών αυτών, σε συνδυασμό με τις πολιτικές αποφάσεις των προηγουμένων ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας για ένταξή τους στις διατάξεις του Ν. 4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου του δημοσίου.

Τα 75 Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λειτουργούν ως 67 μη κερδοσκοπικές εταιρείες, έκαστη συμβαλλόμενη διμερώς με τον ΟΚΑΝΑ, επιχορηγούμενη δε κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας -μέσω του ΟΚΑΝΑ- και κατά 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και κατόπιν απόφασης/πρότασης της ΚΕΔΕ.

Tον Μάιο του 2014, στο άρθρο 36 του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/10.5.2014) προβλέπεται ότι αναδρομικά από 1.1.2014 και εφ’ εξής τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας διαθέτουν τακτική, διαρκή, μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει, καθώς αναμφισβήτητα από 1.1.2014 η επιχορήγηση των Κέντρων Πρόληψης συνεχίζει να μην είναι τακτική, διαρκής, μόνιμη και σταθερή, αφού είναι συναρτώμενη με πλείστες προβλέψεις στις προγραμματικές συμβάσεις, που έκαστη αστική εταιρεία υπογράφει διμερώς με τον ΟΚΑΝΑ, αλλά και με τις εν γένει καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις και κατανομές των επιχορηγήσεων των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών. Επιπλέον, στο άρθρο 36 του Ν. 4262/2014 προβλέπεται ότι η δημοσιευμένη στις 16/5/2014 επταετής Προγραμματική Σύμβαση (2014-2020) ισχύει από 1.1.2014, λαμβάνοντας όμως υπόψη, ως προϋπόθεση για την υπογραφή της από τα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών, Κ.Ε.Δ.Ε., Ο.ΚΑ.ΝΑ. και ΕΕΤΑΑ, τον Ν. 4093/2012, ο οποίος συνδέεται με τον Ν. 4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου. Εντούτοις, βάσει των προαναφερθέντων σημείων του Ν. 4262/2014 και της ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης δυσχεραίνεται η λειτουργία και επιβαρύνεται το προσωπικό των Κέντρων Πρόληψης, δίχως δική του υπαιτιότητα.

Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2014 η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με το άρθρο 63 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24.12.2014) επιχείρησε να ρυθμίσει με νομοτεχνικά ελλιπές και μη δίκαιο τρόπο το ζήτημα της υπαγωγής των εργαζομένων στο ενιαίο μισθολόγιο, αφενός χωρίς να υπάρχει ενιαία χρονική αφετηρία για αυτή την υπαγωγή και αφετέρου απαιτώντας αναδρομικές κρατήσεις των αποδοχών τους. Με την εν λόγω ρύθμιση εισήχθη διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση του προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης, ως προς τις ημερομηνίες ένταξης στις διατάξεις του ν. 4024/2011 που διαφέρουν μεταξύ εργαζομένων του ίδιου κλάδου, ενώ δημιουργήθηκαν και πλείστα ερμηνευτικά προβλήματα που σχετίζονται με την αναδρομική εφαρμογή των προβλέψεων του ενιαίου μισθολογίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο επιστημονικός επόπτης ΟΚΑΝΑ μονομερώς συνδέει την αναδρομική ένταξη στον Ν. 4024/2011 των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης με την υπογραφή των διμερών συμβάσεων μεταξύ ΟΚΑΝΑ και έκαστου Κέντρου Πρόληψης, που μάλιστα θα έχουν πλέον όλες την ίδια ημερομηνία έναρξης ισχύος και συγκεκριμένα την 01/01/2015.

Βάσει όλων των παραπάνω κρίνεται επείγον να ρυθμιστεί ότι το σύνολο του προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης για λόγους ασφάλειας δικαίου θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 από τη δημοσίευση της παρούσας νομοθετικής διάταξης, χωρίς καμία αναδρομική κράτηση. Για την εφαρμογή αυτής της υπαγωγής είναι απαραίτητο να υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων (Υγείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) προκειμένου να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή του προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης στο ενιαίο μισθολόγιο, λόγω της ιδιαιτερότητας και του τρόπου λειτουργίας αυτών των Κέντρων.