Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

117 θέσεις εργασίας στην Κατερίνη

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν δέκα επτά (117) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου

Ανά ειδικότητα ως εξής:

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 1022015 14819 μμ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α” όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. 2. Βασικό τίτλο σπουδών. 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελ¬ματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση. 4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 5. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κατα¬στήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ