Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Δικαιολογητικά για την άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

wholesale06

Ανακοινώνουμε ότι μετά την έκδοση του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Ά)

1.Οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22, να καταθέτουν στην υπηρεσία μας, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας τα εξής :

α) Φορολογική ενημερότητα

β) Ασφαλιστική ενημερότητα

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπο (του κατόχου της άδειας ) οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.

2. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε.

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης υπέχει ποινική ευθύνη της παρ. 1 του άρθρου 31.

3.Σύμφωνα με το με αριθ. Κ1-1534/31-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης τα ανωτέρω ισχύουν και για τις «υφιστάμενες» παραγωγικές άδειες δηλαδή τις άδειες που είχαν εκδοθεί με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και δεν έχουν ανακληθεί.

Ο Διευθυντής κ.α.α.

Τσιφοδήμου Ελένη