Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ:Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] περιόδου 2014-2015

Όσοι παραγωγοί οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου επιθυμούν να ενταχθούν στο συμπληρωματικό πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2014 – 2015, μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας έως τις 30 Νοεμβρίου 2014, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση.

2. Φύτευση αμπελώνων (εφόσον ο παραγωγός διαθέτει νόμιμο δικαίωμα).

3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2351 351 243 της Υπηρεσίας μας.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής A/A

Γεώργιος Κούκουλης